Cece Giannotti. Pivot Point

Cece Giannotti | Pivot Point

Promo Photos | Photo: Oscar Perales | Client: Sauri Records

cece_estudio01cece_estudio05cece_estudio08